Нут-рослина родини бобові, зернобобова культура.

25.07.2018 София Статті

Нут є незаслужено забутою в Україні культурою, посухостійкість якої найвища в групі зернобобових. Його зерно містить до 30% білка, який за якістю наближається до яєчного. Крім того, зерно містить до 8% олії, до 7% клітковини, до 60% вуглеводів, до 5% мінеральних речовин, багато вітамінів А, В1, В2, В3, С, В6, РР. Біологічна цінність білка досягає до 78%, коефіцієнт перетравності — 80—83%.

Нут за вро­жай­ності 2,0 т/га ви­но­сить з 1 га ґрун­ту:

106 кг  — азоту (N);

 36 кг  — фо­с­фо­ру (Р);

 150 — калію (К);

 23 кг — магнію (Мg).

Од­­нак йо­го біологічні особ­ли­вості да­ють змо­гу вико­ри­с­та­ти­ ре­­зуль­та­ти післядії мі­­не­раль­них та ор­ганіч­них до­б­рив, фік­су­ва­ти мо­ле­ку­ляр­ний азот із  повітря у симбіозі з азот­фіксу­ючими бак­теріями, за­­сво­ю­ва­ти важ­ко­до­с­тупні фор­ми фо­с­фо­ру за­вдя­ки міко­ри­зо­фор­му­ю­чим грибам.

По­тре­бу в азоті за спри­ят­ли­вих умов рос­ли­ни ну­ту за­до­воль­няють за­вдя­ки азотфіксації. Вне­сен­ня стар­то­вих доз азо­ту за­три­мує або пригнічує роз­ви­ток буль­боч­ко­вих бак­терій і зни­жує їхню нітрагіна­зну ак­тивність. За­­стосування фо­с­фор­но-калійних до­б­рив під ос­нов­ний об­робіток ґрун­ту знач­но збільшує вро­жайність цієї куль­ту­ри. Ек­­­с­пе­ри­мен­та­ль­но до­ве­де­но, що еко­номічно вигід­ніша до­за фосфору (Р) — 60 і калію (К) — 60 кг/га д. р. за­леж­но від ро­дю­чості ґрун­ту.

Для збільшен­ня про­дук­тив­ності рос­лин на (20-30%) шля­хом біологічної азотфіксації на­сіння ну­ту в день сівби слід об­ро­би­ти біоп­ре­па­ра­том Біо-Мінераліс (Біодобриво для польових та плодових культур) з нормою 1,5 л/т. Доцільно за 2-3 тижні до сівби протруїти насіння препаратами Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т) або Ламардор FS400 (0,15-0,2 л/т) вони найменш токсичні до бульбочкових бактерій.

Склад (Біодобриво для польових та плодових культур) :

азотфіксуючі (Azotobacter chroococcum);

фосформобілізуючі (Bacillus megaterium);

каліймобілізуючі та біофунгіцидні мікроорганізми (Bacillus subtilis);

біоколоїд-липкоген, комплекс біогенних металів — Cu, Fe, Co, Mo, Mg, Mn, Zn у формі нанокарбоксилатів.

Призначення:

Азотофіксуючі мікроорганізми – це група бактерій, які мають ферментні системи здатні каталізувати фіксацію молекулярного азоту з повітря в доступні для рослин сполуки тим самим підвищуючи родючість грунту.

Фосформобілізуючі мікроорганізми – це мікроорганізми, які здатні перетворювати важкодоступні сполуки фосфору в доступну для рослин форму. Вітчизняними вченими доведено, що фосфор знаходиться в ґрунті у складі хімічних сполук, засвоєння яких рослинами майже неможливо. Бактерії Bacillus megaterium знаходячись у ґрунті, розкладають органічні речовини і вивільняють фосфор, який міститься в них, переводячи його в розчинні солі фосфорної кислоти.

Каліймобілізуючі та біофунгіцидні мікроорганізми — бактерії, які дозволяють рослині отримувати калій із важкорозчинних сполук у ґрунті.

Комплекс біогенних металів — Cu, Fe, Co, Mo, Mg, Mn, Zn у формі нанокарбоксилатів є відмінним активатором  росту.

Ме­ханізо­ва­ну об­роб­ку насіння біо-п­ре­­па­ра­та­ми буль­боч­ко­вих бак­терій (іно­­­­ку­ляцію, нітрагінізацію) про­во­дять ма­ши­на­ми для про­тру­ю­ван­ня насіння (ба­жані ре­зуль­та­ти от­ри­му­ють і за ви­ко­ри­с­тан­ня бе­то­номіша­лок. Об­роб­ле­не насіння на­би­ра­ють у мішки та висіва­ють у во­ло­гий ґрунт про­тя­гом до­би. Іно­ку­ляцію насіння біоп­ре­па­ра­та­ми буль­боч­ко­вих бак­терій слід про­во­ди­ти в захищеному від сонця місці (у тіні або в ко­морі), щоб за­побігти дії пря­мих со­няч­них про­менів, які є згуб­ни­ми для мікро­ор­ганізмів.

В залежності від розвитку культури та розвитку бур’янів приблизно 25 -29 квітня, якщо є злакові бур’яни  вносимо протизлакові гербіциди на основі Хізалофоп-П-етилу, для кращого розвитку нуту забезпечуємо всіма необхідними мікро -, макроелементами:

Мікро-Мінераліс (універсальний плюс) — 1,5 л/га

Мікро-Мінераліс (Молібден) – 1,0 л/га – який являється мікроелементом азотного обміну, оскільки він входить до складу нітрогенази і відіграє важливу роль у фіксації молекулярного азоту з атмосфери бульбочковими бактеріями.

Далі –  перша фунгіцидна обробка на вибір одним з препаратів у фазу «бутонізації»: Коронет (0,6л/га) + Меро (0,4 л/га), Імпакт Т (флутріафол + тебуконазол, 0,6–1,0 л/га), Луна експрес (флуопірам + тебуконазол, 0,35–0,75 л/га), Натіво (трифлоксистробін + тебуконазол, 0,25–0,35 кг/га), Колосаль Про (протіоконазол + тебуконазол, 0,7–0,9 л/га), Фолікур або Колосаль (д.р. тебуконазол, 250 г/л, н.в. 0,75–1,0 л/га) + Мікро-Мінераліс (Бобові) — 1,5 л/га – це активує антистресові механізми в рослині, підвищить стійкість рослин до шкодочинних об’єктів і підвищить продуктивність, а також для регулювання процесів запилення, вуглецевий і білковий обмін доцільно додати Мікро-Мінераліс (Бор+МЕ) – 1,0 л/га  і друга обробка у фазу «початок бобоутворення» Спіріт (епоксиконазол + азоксистробін, 0,5– 0,7 л/га), Супрім 400 (тебуконазол + прохлораз, 0,75–1,5 л/га) + для кращого наливу бобів Мікро-Мінераліс (Калій) – 2,0 л/га

Вилив робочої рідини 200 – 300 л/га.

Ми із задоволенням дамо відповіді на всі Ваші запитання стосовно нашої продукції.

      Сподіваємось на плідну та взаємовигідну співпрацю!

З повагою “ТОРГОВИЙ ДІМ «НОСТРУМ”


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *